هـمـه چـی از هـمـه جــا
مــانند هــیزم های مــصنوعی شــومینه می ســوزم و پــایان نــدارم درد یــعنی این…!


دوشنبه دوازدهم تیر 1391
متن آهنگ درد شخصی از شاهین نجفی

با تمام ِ وجود غمگینم مثل ِ وقتی که زن نمی سازه

مثل ِ وقتی که دوست می میره مثل ِ وقتی که تیم می بازه



با تمام ِ وجود غمگینم مثل ِ اوقات ِ تلخ ِ تنهایی



فکر کردن به س_...._ک......._س با رویا شرم ِ احساس ِ زود ارضایی



با تمام ِ وجود غمگینم لول ِ تریاک زیر ِ این تخته



دست و پاهامو با طناب نبند ترک ِ اعتیاد واقعا سخته



با تمام ِ وجود غمگینم مرگ، جزئی ازآرزوم شده



بهتره، شعرمو شروع کنم بازسیگار ِ من تموم شده



با تمام ِ وجود غمگینم شادی ام مال ِ سالها قبله



چشم ِ باز ایستاده می خوابم مثل ِ اسبی که توی اسطبله



با تمام ِ وجود غمگینم کشورم نفت به جهان می ده



شهرونداش مثل سربازن همه چی بوی پادگان می ده



با تمام ِ وجود غمگینم تشنه ام، مثل ِ فیل ِ بی خرطوم



رو سرابم دقیق شه چشمام، عاج ِ من خرد می شه با باتوم



با تمام ِ وجود غمگینم حق ِ آزادیم انتزاعی شد



وای هفتاد میلیون مثه من... درد ِ شخصیم اجتماعی شد.

+ دوشنبه دوازدهم تیر 1391 | 2:25 | ***

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy