هـمـه چـی از هـمـه جــا
مــانند هــیزم های مــصنوعی شــومینه می ســوزم و پــایان نــدارم درد یــعنی این…!


دوشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۱
متن آهنگ درد شخصی از شاهین نجفی

با تمام ِ وجود غمگینم مثل ِ وقتی که زن نمی سازه

مثل ِ وقتی که دوست می میره مثل ِ وقتی که تیم می بازهبا تمام ِ وجود غمگینم مثل ِ اوقات ِ تلخ ِ تنهاییفکر کردن به س_...._ک......._س با رویا شرم ِ احساس ِ زود ارضاییبا تمام ِ وجود غمگینم لول ِ تریاک زیر ِ این تختهدست و پاهامو با طناب نبند ترک ِ اعتیاد واقعا سختهبا تمام ِ وجود غمگینم مرگ، جزئی ازآرزوم شدهبهتره، شعرمو شروع کنم بازسیگار ِ من تموم شدهبا تمام ِ وجود غمگینم شادی ام مال ِ سالها قبلهچشم ِ باز ایستاده می خوابم مثل ِ اسبی که توی اسطبلهبا تمام ِ وجود غمگینم کشورم نفت به جهان می دهشهرونداش مثل سربازن همه چی بوی پادگان می دهبا تمام ِ وجود غمگینم تشنه ام، مثل ِ فیل ِ بی خرطومرو سرابم دقیق شه چشمام، عاج ِ من خرد می شه با باتومبا تمام ِ وجود غمگینم حق ِ آزادیم انتزاعی شدوای هفتاد میلیون مثه من... درد ِ شخصیم اجتماعی شد.

+ دوشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۱ | 2:25 | ***

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy